Rising Dragon

Cấp độ tối đa: 10

Tăng sức mạnh tâm linh và tâm trí.
Trong thời gian hiệu lực của Rising Dragon, Sura giữ được nhiều Spirit Sphere hơn, tăng MaxHP, MaxSP, ASPD và duy trì trạng thái giận dữ.
Rising Dragon sẽ bị hủy nếu lượng HP của nhân vật quá thấp.

[Cấp 1]: Tối đa 6 Spirit Sphere, +1% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 30 giây
[Cấp 2]: Tối đa 7 Spirit Sphere, +2% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 60 giây
[Cấp 3]: Tối đa 8 Spirit Sphere, +3% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 90 giây
[Cấp 4]: Tối đa 9 Spirit Sphere, +4% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 120 giây
[Cấp 5]: Tối đa 10 Spirit Sphere, +5% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 150 giây
[Cấp 6]: Tối đa 11 Spirit Sphere, +6% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 180 giây
[Cấp 7]: Tối đa 12 Spirit Sphere, +7% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 210 giây
[Cấp 8]: Tối đa 13 Spirit Sphere, +8% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 240 giây
[Cấp 9]: Tối đa 14 Spirit Sphere, +9% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 270 giây
[Cấp 10]: Tối đa 15 Spirit Sphere, +10% MaxHP và MaxSP, hiệu lực 300 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.