Fallen Empire

Cấp độ tối đa: 10

Sử dụng vai và nắm đấm để thực hiện một đòn tấn công trực diện.
Sát thương tăng theo Base Level.
Chỉ ra đòn sau khi thực hiện Dragon Combo.
Có thể đánh liên hoàn với Tiger Cannon hoặc Gate of Hell.
Tiêu hao 2 linh cầu. Chỉ tốn 1 linh cầu khi kĩ năng đạt cấp độ 6 trở lên.

[Cấp 1]: Sát thương 400%
[Cấp 2]: Sát thương 700%
[Cấp 3]: Sát thương 1000%
[Cấp 4]: Sát thương 1300%
[Cấp 5]: Sát thương 1600%
[Cấp 6]: Sát thương 1900%
[Cấp 7]: Sát thương 2200%
[Cấp 8]: Sát thương 2500%
[Cấp 9]: Sát thương 2800%
[Cấp 10]: Sát thương 3100%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.