Inspiration

Cấp độ tối đa: 5

Kích thích chính bản thân để có nhiều hiệu ứng trong một khoảng thời gian.
Hiệu ứng tốt nhân vật có thể nhận: Tăng ATK, MATK, HIT, MaxHP. Tăng tất cả chỉ số chính và miễn nhiễm với một số trạng thái xấu.
Liên tục bị rút HP và SP mỗi 5 giây.
Hiệu ứng sẽ mất khi SP của nhân vật cạn kiệt hoặc hết thời gian hiệu lực.

[Cấp 1]: HIT +12 / All Stats +6 / MaxHP +4% / ATK +40 / MATK +40 / hiệu lực 60 giây / hao hụt 3% HP, 4% SP.
[Cấp 2]: HIT +24 / All Stats +12 / MaxHP +8% / ATK +80 / MATK +80 / hiệu lực 90 giây / hao hụt 2.5% HP, 3.5% SP.
[Cấp 3]: HIT +36 / All Stats +18 / MaxHP +12% / ATK +120 / MATK +120 / hiệu lực 120 giây / hao hụt 2% HP, 3% SP.
[Cấp 4]: HIT +48 / All Stats +24 / MaxHP +16% / ATK +160 / MATK +160 / hiệu lực 150 giây / hao hụt 1.5% HP, 2.5% SP.
[Cấp 5]: HIT +60 / All Stats +30 / MaxHP +20% / ATK +200 / MATK +200 / hiệu lực 180 giây / hao hụt 1% HP, 2% SP.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.