Hesperus Lit

Cấp độ tối đa: 5

Gây sát thương vật lý cận chiến lên một kẻ địch bằng sức mạnh ánh sáng.
Gây sát thương mạnh hơn khi đang có hiệu ứng Inspiration.
Sát thương tăng bởi Base Level và VIT.

[Cấp 1]: Sát thương 120%
[Cấp 2]: Sát thương 240%
[Cấp 3]: Sát thương 360%
[Cấp 4]: Sát thương 480%
[Cấp 5]: Sát thương 600%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.