Earth Drive

Cấp độ tối đa: 5

Dựng khiên bằng đá, gây sát thương lên tất cả địch thủ trong vùng tấn công.
Sát thương phụ thuộc theo cấp độ kỹ năng, STR và INT của bản thân.
Sát thương có thuộc tính tùy theo thuộc tính của vũ khí đang cầm.

[Cấp 1]: Sát thương 380%, AoE 3×3 ô, 3 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Sát thương 760%, AoE 3×3 ô, 6 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Sát thương 1140%, AoE 5×5 ô, 9 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Sát thương 1520%, AoE 5×5 ô, 12 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Sát thương 1900%, AoE 7×7 ô, 15 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.