Genesis Ray

Cấp độ tối đa: 10

Kích hoạt cơn thịnh nộ của sứ giả bầu trời và gây sát thương phép thuật thuộc tính Thánh trong vùng 11×11 ô.
Khi tấn công các quái vật thuộc chủng loài Quỷ và Thây ma, có 50% tỉ lệ làm chúng bị Lóa.
Khi kích hoạt trạng thái Inspiration, sát thương tăng và gây sát thương phép thuật Trung tính.
Sát thương tăng theo Base Level.

[Cấp 1]: 230% MATK / Inspiration: 300% MATK
[Cấp 2]: 460% MATK / Inspiration: 600% MATK
[Cấp 3]: 690% MATK / Inspiration: 900% MATK
[Cấp 4]: 920% MATK / Inspiration: 1200% MATK
[Cấp 5]: 1150% MATK / Inspiration: 1500% MATK
[Cấp 6]: 1380% MATK / Inspiration: 1800% MATK
[Cấp 7]: 1610% MATK / Inspiration: 2100% MATK
[Cấp 8]: 1840% MATK / Inspiration: 2400% MATK
[Cấp 9]: 2070% MATK / Inspiration: 2700% MATK
[Cấp 10]: 2300% MATK / Inspiration: 3000% MATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.