Moon Slasher

Cấp độ tối đa: 5

Gây sát thương cho tất cả mục tiêu trong vùng 7×7 ô.
Sát thương tăng theo Base Level và cấp độ Over Brand cao nhất đã học.
Nhận hiệu ứng Overbrand Readysau khi dùng kỹ năng.
Vũ khí yêu cầu: Thương.

[Cấp 1]: 120% ATK / 2 giây Overbrand Ready.
[Cấp 2]: 240% ATK / 4 giây Overbrand Ready.
[Cấp 3]: 360% ATK / 6 giây Overbrand Ready.
[Cấp 4]: 480% ATK / 8 giây Overbrand Ready.
[Cấp 5]: 600% ATK / 10 giây Overbrand Ready.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.