Bio Cannibalize (Summon Flora)

Cấp độ tối đa: 5

Tạo một cây quái thực vật vào một vị trí, những cây này sẽ biến mất sau một khoảng thời gian.
Mỗi cấp độ kỹ năng tạo được một loại thực vật với số lượng khác nhau. Chỉ có thể tạo ra cùng một loại cây mỗi lần.
Tiêu hao 1 Plant Bottle.

[Cấp 1]: Tạo được tối đa 5 Mandragora
[Cấp 2]: Tạo được tối đa 4 Hydra
[Cấp 3]: Tạo được tối đa 3 Flora
[Cấp 4]: Tạo được tối đa 2 Parasite
[Cấp 5]: Tạo được tối đa 1 Geographer

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.