Prestige

Cấp độ tối đa: 5

Tăng phòng thủ và có tỉ lệ né được sát thương phép thuật.
Khả năng né tránh phụ thuộc vào INT và LUK. Cấp độ Defender cao nhất đã học ảnh hưởng đến lượng DEF được tăng.

[Cấp 1]: DEF +15, có 1% né MATK thành công, hiệu lực 30 giây.
[Cấp 2]: DEF +30, có 2% né MATK thành công, hiệu lực 45 giây.
[Cấp 3]: DEF +45, có 3% né MATK thành công, hiệu lực 60 giây.
[Cấp 4]: DEF +60, có 4% né MATK thành công, hiệu lực 75 giây.
[Cấp 5]: DEF +75, có 5% né MATK thành công, hiệu lực 90 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.