Bloody Lust

Cấp độ tối đa: 3

Vẽ một vòng tròn đỏ trên mặt đất có tác dụng rút sạch SP của đối thủ nào bước vào, đồng thời làm chúng có hiệu ứng Berserk trong lúc vẫn còn đứng trong vòng tròn.
Yêu cầu có Paint Brush trong hành trang và tiêu hao 2 Surface Paint mỗi lần vẽ.

[Cấp 1]: Tồn tại trong 7 giây
[Cấp 2]: Tồn tại trong 14 giây
[Cấp 3]: Tồn tại trong 21 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.