Maelstrom

Cấp độ tối đa: 3

Vẽ một vòng xoáy trên mặt đất có tác dụng hút hết năng lượng của một số chiêu thức phép thuật thi triển xuống đất.
Nhân vật sẽ hồi phục lượng SP bằng với cấp độ của chiêu thức phép thuật đó.
Yêu cầu có Paint Brush trong hành trang và tiêu hao 2 Surface Paint mỗi lần vẽ.

[Cấp 1]: Tồn tại trong 7 giây
[Cấp 2]: Tồn tại trong 14 giây
[Cấp 3]: Tồn tại trong 21 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.