Dimension Door

Cấp độ tối đa: 3

Vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất khiến bất kì ai bước vào đều bị dịch chuyển đến một vị trí ngẫu nhiên.
Yêu cầu có Paint Brush trong hành trang và tiêu hao 1 Surface Paint mỗi lần vẽ.

[Cấp 1]: Thời gian tồn tại vòng tròn: 4 giây
[Cấp 2]: Thời gian tồn tại vòng tròn: 8 giây
[Cấp 3]: Thời gian tồn tại vòng tròn: 12 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.