Acid Terror

Cấp độ tối đa: 5

Ném một lọ acid ăn mòn vào đối thủ, có tỉ lệ làm hỏng áo giáp đang mặc và bị chảy máu.
Sát thương của Acid Terror ảnh hưởng bởi cấp độ của Learning Potion và là sát thương tầm xa.
Tiêu hao 1 Acid Bottle.

[Cấp 1]: 5% làm hỏng giáp, 3% bị chảy máu
[Cấp 2]: 15% làm hỏng giáp, 6% bị chảy máu
[Cấp 3]: 25% làm hỏng giáp, 9% bị chảy máu
[Cấp 4]: 35% làm hỏng giáp, 12% bị chảy máu
[Cấp 5]: 45% làm hỏng giáp, 15% bị chảy máu

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.