Masquerade Laziness

Cấp độ tối đa: 3

Xịt sơn vào mặt đối thủ và bôi vẽ lung tung khiến đối phương bị giảm tốc độ di chuyển, thi triển kỹ năng lâu hơn và giảm né tránh.
Trong thời gian hiệu lực, đối thủ bị dính sơn sẽ tiêu hao thêm một lượng SP mỗi khi thi triển bất kì kỹ năng nào.
Khả năng xịt sơn chính xác dựa vào cấp độ và AGI của cả hai.
Yêu cầu có sẵn 1 Makeover Brush và tiêu hao 1 Face Paint.

[Cấp 1]: Flee -10, thời gian thi triển +20%, SP tiêu hao +10 SP, 10 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Flee -20, thời gian thi triển +20%, SP tiêu hao +20 SP, 15 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Flee -30, thời gian thi triển +20%, SP tiêu hao +30 SP, 20 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.