Masquerade Ignorance

Cấp độ tối đa: 3

Xịt sơn vào mặt đối thủ và bôi vẽ lung tung khiến đối phương không thể sử dụng kỹ năng trong một khoảng thời gian.
Kỹ năng sẽ hút một lượng SP của đối phương. Nếu áp dụng lên quái vật, lượng SP rút đi tương đương với cấp độ của chúng.
Khả năng xịt sơn chính xác dựa vào cấp độ và AGI của cả hai.
Yêu cầu có sẵn 1 Makeover Brush và tiêu hao 1 Face Paint.

[Cấp 1]: Hút 100 SP, hiệu lực 10 giây
[Cấp 2]: Hút 200 SP, hiệu lực 15 giây
[Cấp 3]: Hút 300 SP, hiệu lực 20 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.