Masquerade Enervation

Cấp độ tối đa: 3

Xịt sơn vào mặt đối thủ và bôi vẽ lung tung làm giảm sát thương, đồng thời phá hủy tất cả linh cầu đối phương đang có.
Khả năng xịt sơn chính xác dựa vào cấp độ và AGI của cả hai.
Yêu cầu có sẵn 1 Makeover Brush và tiêu hao 1 Face Paint.

[Cấp 1]: Sát thương -30% trong 10 giây
[Cấp 2]: Sát thương -40% trong 15 giây
[Cấp 3]: Sát thương -50% trong 20 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.