Deadly Infection

Cấp độ tối đa: 5

Truyền các hiệu ứng xấu mà bản thân đang có sang một người khác hoặc quái vật khác chịu thay.
Một số hiệu ứng vẫn tồn tại dù đã truyền sang đối tượng khác.

[Cấp 1]: Hiệu lực 10 giây, 40% truyền thành công
[Cấp 2]: Hiệu lực 15 giây, 50% truyền thành công
[Cấp 3]: Hiệu lực 20 giây, 60% truyền thành công
[Cấp 4]: Hiệu lực 25 giây, 70% truyền thành công
[Cấp 5]: Hiệu lực 30 giây, 80% truyền thành công

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.