Demonstration (Bomb)

Cấp độ tối đa: 5

Quăng một chai bom xăng vào một vị trí, gây cháy liên tục, bất kỳ ai chạm vào ngọn lửa đều nhận sát thương.
Ngọn lửa không làm đối thủ bị hất văng ra sau nhưng có tỉ lệ làm hỏng vũ khí đang cầm.
Sát thương của ngọn lửa ảnh hưởng bởi cấp độ của Learning Potion và là sát thương cận chiến.
Tiêu hao 1 Bottle Grenade.

[Cấp 1]: Có 3% làm hỏng vũ khí
[Cấp 2]: Có 6% làm hỏng vũ khí
[Cấp 3]: Có 9% làm hỏng vũ khí
[Cấp 4]: Có 12% làm hỏng vũ khí
[Cấp 5]: Có 15% làm hỏng vũ khí

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.