FAW Magic Decoy

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một khẩu súng phép thuật FAW tại một vị trí đã chọn, khẩu súng tự động tấn công các đối thủ với sát thương phép thuật.
Đặt được tối đa 2 khẩu súng, tiêu hao 2 Iron, 1 Brigan và 2 mảnh đá thuộc tính bất kỳ: Lime Green Point, Indigo Point, Yellow Wish Point hoặc Scarlet Point.
Yêu cầu có sẵn 1 Oridecon Hammer và 1 Mini Furnace trong hành trang.

[Cấp 1]: MATK +300, tồn tại 20 giây.
[Cấp 2]: MATK +350, tồn tại 30 giây.
[Cấp 3]: MATK +400, tồn tại 40 giây.
[Cấp 4]: MATK +450, tồn tại 50 giây.
[Cấp 5]: MATK +500, tồn tại 60 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.