Repair

Cấp độ tối đa: 5

Sửa chữa bộ Madogear của mình hoặc của người khác dựa trên MaxHP.
Có thể sửa chữa trong khoảng cách 5 ô.
Yêu cầu phải có Repair Kit và tiêu hao 1 Repair Vial mỗi lần sửa chữa tùy theo cấp độ.

[Cấp 1]: Hồi 4% MaxHP, sử dụng 1 Repair A.
[Cấp 2]: Hồi 7% MaxHP, sử dụng 1 Repair A.
[Cấp 3]: Hồi 13% MaxHP, sử dụng 1 Repair B.
[Cấp 4]: Hồi 17% MaxHP, sử dụng 1 Repair B.
[Cấp 5]: Hồi 23% MaxHP, sử dụng 1 Repair C.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.