Neutral Barrier

Cấp độ tối đa: 3

Tạo một vùng bảo vệ xung quanh nhân vật bằng năng lượng của Madogear, làm tăng DEF, MDEF và chặn sát thương vật lý tầm xa cho những ai đứng trong vùng bảo vệ.
Yêu cầu có Barrier Generator trong hành trang và tiêu hao 1 Mado Gear Fuel.

[Cấp 1]: DEF và MDEF +15%, hiệu lực 30 giây
[Cấp 2]: DEF và MDEF +20%, hiệu lực 45 giây
[Cấp 3]: DEF và MDEF +25%, hiệu lực 60 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.