Shape Shift

Cấp độ tối đa: 4

Chuyển đổi thuộc tính của Madogear.
Yêu cầu có Shape Shifter trong hành trang, tiêu hao 2 Mado Gear Fuel và 1 mảnh đá thuộc tính bất kỳ: Lime Green Point, Indigo Point, Yellow Wish Point hoặc Scarlet Point.

[Cấp 1]: Chuyển sang thuộc tính Lửa, sử dụng 3 Scarlet Point.
[Cấp 2]: Chuyển sang thuộc tính Đất, sử dụng 3 Lime Green Point.
[Cấp 3]: Chuyển sang thuộc tính Gió, sử dụng 3 Yellow Wish Point.
[Cấp 4]: Chuyển sang thuộc tính Nước, sử dụng 3 Indigo Point.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.