Self Destruction

Cấp độ tối đa: 3

Kích hoạt chế độ tự hủy của Madogear, nổ tung và gây sát thương lớn trong vùng nổ.
Nhân vật sẽ mất Madogear và bị rút toàn bộ SP.
Yêu cầu có Self-destruct Device trong hành trang và tiêu hao 3 Mado Gear Fuel.

[Cấp 1]: Vùng nổ 5×5 ô
[Cấp 2]: Vùng nổ 7×7 ô
[Cấp 3]: Vùng nổ 9×9 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.