Remodel Mainframe

Cấp độ tối đa: 4

Tinh chỉnh các bộ phận của Madogear, làm tăng DEF và giới hạn quá nhiệt.
Khi đang bị quá nhiệt, bộ Madogear sẽ liên tục nhận sát thương.

[Cấp 1]: DEF +40, giới hạn quá nhiệt 200
[Cấp 2]: DEF +60, giới hạn quá nhiệt 280
[Cấp 3]: DEF +80, giới hạn quá nhiệt 360
[Cấp 4]: DEF +100, giới hạn quá nhiệt 450

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.