Flame Launcher

Cấp độ tối đa: 3

Phun lửa vào một mục tiêu và gây sát thương lên tất cả đối thủ đứng trong tầm của ngọn lửa, có tỉ lệ làm chúng bị Thiêu đốt.
Yêu cầu sử dụng Flame Thrower.
Tiêu hao 1 Mado Gear Fuel.

[Cấp 1]: 600% sát thương Lửa, có 30% bị thiêu đốt
[Cấp 2]: 900% sát thương Lửa, có 40% bị thiêu đốt
[Cấp 3]: 1200% sát thương Lửa, có 50% bị thiêu đốt

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.