Knuckle Boost

Cấp độ tối đa: 5

Bắn ra tay đấm mạnh như hỏa tiễn vào một mục tiêu với khoảng cách tối đa 11 ô.
Sát thương phụ thuộc vào DEX và cấp độ của nhân vật.

[Cấp 1]: 300% sát thương
[Cấp 2]: 500% sát thương
[Cấp 3]: 700% sát thương
[Cấp 4]: 900% sát thương
[Cấp 5]: 1100% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.