Mado Gear License

Cấp độ tối đa: 5

Thợ máy Mechanic có thể mang và điều khiển được bộ đồ máy Mado-Gear.
Khi mang Madogear, nhân vật tăng sức mang vác, tăng sát thương và bị giới hạn một phần tốc độ di chuyển.
Tăng sát thương và giảm giới hạn khi cấp độ kỹ năng cao.

[Cấp 1]: Sát thương +15, tốc độ di chuyển -40%
[Cấp 2]: Sát thương +30, tốc độ di chuyển -30%
[Cấp 3]: Sát thương +45, tốc độ di chuyển -20%
[Cấp 4]: Sát thương +60, tốc độ di chuyển -10%
[Cấp 5]: Sát thương +75, không bị giới hạn

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.