Firing Trap

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một loại bẫy, sau khi phát nổ sẽ khiến các mục tiêu nhận sát thương có tỉ lệ bị thiêu đốt.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến khả năng gây ra trạng thái và vùng nổ của bẫy là 5×5 ô.
Tiêu hao 1 Special Alloy Trap.

[Cấp 1]: 60% bị thiêu đốt
[Cấp 2]: 70% bị thiêu đốt
[Cấp 3]: 80% bị thiêu đốt
[Cấp 4]: 90% bị thiêu đốt
[Cấp 5]: 100% bị thiêu đốt

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.