Plagiarism (Intimidate)

Cấp độ tối đa: 10

Cho phép học và sử dụng được chiêu thức đối thủ vừa tấn công vào mình.
Chỉ có thể đánh cắp chiêu thức của nhân vật khác, không thể lấy được các chiêu thức dành riêng cho quái vật.
Cấp độ kỹ năng càng cao càng sử dụng tốt chiêu thức vừa lấy.

[Cấp 1]: Học được kỹ năng cấp 1, ASPD +1%
[Cấp 2]: Học được kỹ năng cấp 2, ASPD +2%
[Cấp 3]: Học được kỹ năng cấp 3, ASPD +3%
[Cấp 4]: Học được kỹ năng cấp 4, ASPD +4%
[Cấp 5]: Học được kỹ năng cấp 5, ASPD +5%
[Cấp 6]: Học được kỹ năng cấp 6, ASPD +6%
[Cấp 7]: Học được kỹ năng cấp 7, ASPD +7%
[Cấp 8]: Học được kỹ năng cấp 8, ASPD +8%
[Cấp 9]: Học được kỹ năng cấp 9, ASPD +9%
[Cấp 10]: Học được kỹ năng cấp 10, ASPD +10%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.