Warg Rider

Cấp độ tối đa: 3

Ranger sẽ cưỡi Sói hoặc leo xuống.
Cưỡi Sói giúp di chuyển nhanh hơn nhưng Ranger không thể sử dụng bất kì kỹ năng hoặc các đòn đánh sử dụng cung nào ngoại trừ một số kỹ năng đặt bẫy.
Chỉ có thể đặt các loại bẫy sau: Cobalt Trap, Magenta Trap, Verdure Trap, Maze TrapElectric Shocker.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.