Aimed Bolt

Cấp độ tối đa: 10

Ngắm bắn mũi tên gây sát thương 5 lần lên mục tiêu.
Tiêu hao 3 Arrow mỗi lần bắn.
Sát thương tăng thêm khi đang có trạng thái Fear Breeze.
Sát thương tăng theo Base Level.

[Cấp 1]: 520% sát thương / Fear Breeze 835%
[Cấp 2]: 540% sát thương / Fear Breeze 870%
[Cấp 3]: 560% sát thương / Fear Breeze 905%
[Cấp 4]: 580% sát thương / Fear Breeze 940%
[Cấp 5]: 600% sát thương / Fear Breeze 975%
[Cấp 6]: 620% sát thương / Fear Breeze 1010%
[Cấp 7]: 640% sát thương / Fear Breeze 1045%
[Cấp 8]: 660% sát thương / Fear Breeze 1080%
[Cấp 9]: 680% sát thương / Fear Breeze 1115%
[Cấp 10]: 700% sát thương / Fear Breeze 1150%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.