Ranger Main

Cấp độ tối đa: 10

Tăng sát thương khi tấn công các loài quái vật thuộc hệ Quái thú, Thực vật hoặc Cá và giảm sát thương nhận từ chúng.

[Cấp 1]: Sát thương và sức chống đỡ +5
[Cấp 2]: Sát thương và sức chống đỡ +10
[Cấp 3]: Sát thương và sức chống đỡ +15
[Cấp 4]: Sát thương và sức chống đỡ +20
[Cấp 5]: Sát thương và sức chống đỡ +25
[Cấp 6]: Sát thương và sức chống đỡ +30
[Cấp 7]: Sát thương và sức chống đỡ +35
[Cấp 8]: Sát thương và sức chống đỡ +40
[Cấp 9]: Sát thương và sức chống đỡ +45
[Cấp 10]: Sát thương và sức chống đỡ +50

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.