Fear Breeze

Cấp độ tối đa: 5

Trong thời gian hiệu lực, các lần bắn tên thường có tỉ lệ bắn liên tục thêm nhiều tên vào mục tiêu hơn.
Tiêu hao thêm số mũi tên cần cho mỗi lần bắn.

[Cấp 1]: +1 lần bắn, tỉ lệ 12% trong 60 giây
[Cấp 2]: +1 lần bắn, tỉ lệ 12% trong 90 giây
[Cấp 3]: +1 ~ +2 lần bắn, tỉ lệ 21% trong 120 giây
[Cấp 4]: +1 ~ +3 lần bắn, tỉ lệ 27% trong 150 giây
[Cấp 5]: +1 ~ +4 lần bắn, tỉ lệ 30% trong 180 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.