Arrow Storm

Cấp độ tối đa: 10

Bão tên sẽ trút xuống một mục tiêu cùng tất cả đối tượng đứng trong phạm vi 9×9 ô, mỗi mục tiêu nhận 3 sát thương liên tiếp.
Sát thương tăng thêm khi đang có trạng thái Fear Breeze.
Sát thương tăng theo Base Level.
Tiêu hao 5 Arrow mỗi lần bắn.

[Cấp 1]: 380% sát thương / Fear Breeze 450%
[Cấp 2]: 560% sát thương / Fear Breeze 700%
[Cấp 3]: 740% sát thương / Fear Breeze 950%
[Cấp 4]: 920% sát thương / Fear Breeze 1200%
[Cấp 5]: 1100% sát thương / Fear Breeze 1450%
[Cấp 6]: 1280% sát thương / Fear Breeze 1700%
[Cấp 7]: 1460% sát thương / Fear Breeze 1950%
[Cấp 8]: 1640% sát thương / Fear Breeze 2200%
[Cấp 9]: 1820% sát thương / Fear Breeze 2450%
[Cấp 10]: 2000% sát thương / Fear Breeze 2700%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.