Summon Fire Ball

Cấp độ tối đa: 2

Gọi một quả cầu lửa, tối đa 5 quả, tồn tại trong 280 giây.
Liên tục rút SP khi các quả cầu đang tồn tại.
Tăng sát thương khi giải phóng các quả cầu bằng Release dựa theo cấp độ và cấp nghề của nhân vật.

[Cấp 1]: Gọi 1 quả cầu.
[Cấp 2]: Gọi 5 quả cầu.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.