Tetra Vortex

Cấp độ tối đa: 10

Sử dụng các nguyên tố để gây sát thương phép thuật cực mạnh lên một đối tượng, thuộc tính có từ các quả cầu đã gọi lên. (Lửa, Nước, GióĐất).
Tetra Vortex yêu cầu đang có ít nhất có 4 quả cầu bất kỳ để có thể thi triển, mỗi loại quả cầu quyết định thuộc tính của đòn tấn công.
Từ cấp 6 trở lên, Tetra Vortex sẽ tấn công cả các đối tượng đứng gần mục tiêu.
Mục tiêu bị tấn công bởi Tetra Vortex có tỉ lệ cao nhận các trạng thái xấu, gồm thiêu đốt, lạnh giá, choáng hoặc chảy máu.

[Cấp 1]: 1200% MATK x 4 thuộc tính
[Cấp 2]: 1600% MATK x 4 thuộc tính
[Cấp 3]: 2000% MATK x 4 thuộc tính
[Cấp 4]: 2400% MATK x 4 thuộc tính
[Cấp 5]: 2800% MATK x 4 thuộc tính
[Cấp 6]: 3200% MATK x 4 thuộc tính, AoE 3×3 ô
[Cấp 7]: 3600% MATK x 4 thuộc tính, AoE 3×3 ô
[Cấp 8]: 4000% MATK x 4 thuộc tính, AoE 5×5 ô
[Cấp 9]: 4400% MATK x 4 thuộc tính, AoE 5×5 ô
[Cấp 10]: 4800% MATK x 4 thuộc tính, AoE 7×7 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.