Chain Lightning

Cấp độ tối đa: 5

Gọi một luồng sét đánh liên tục vào một đối tượng gây sát thương thuộc tính Gió, các mục tiêu đứng gần đều bị sét đánh lan.
Nếu có nhiều mục tiêu, sét sẽ đánh nhiều lần, nếu chỉ có 1 mục tiêu, sét sẽ đánh 4 lần.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến số lần đánh của sét và sát thương gây ra.

[Cấp 1]: 600% MATK, 5 lần sét đánh
[Cấp 2]: 700% MATK, 6 lần sét đánh
[Cấp 3]: 800% MATK, 7 lần sét đánh
[Cấp 4]: 900% MATK, 8 lần sét đánh
[Cấp 5]: 1000% MATK, 9 lần sét đánh

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.