Stasis

Cấp độ tối đa: 5

Gió ngừng thổi, lá cây ngừng lay và các chiêu thức phép thuật cũng như các kỹ năng biểu diễn cũng không thể thực hiện được.
DEX và VIT của đối phương làm giảm thời gian hiệu lực của kỹ năng (thời gian hiệu lực tối thiểu là 10 giây).

[Cấp 1]: 20 giây hiệu lực, 19×19 AoE
[Cấp 2]: 30 giây hiệu lực, 21×21 AoE
[Cấp 3]: 40 giây hiệu lực, 23×23 AoE
[Cấp 4]: 50 giây hiệu lực, 25×25 AoE
[Cấp 5]: 60 giây hiệu lực, 27×27 AoE

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.