Sienna Execrate

Cấp độ tối đa: 5

Nguyền rủa một mục tiêu và các đối tượng đứng xung quanh khiến chúng bị hóa đá.
Cấp độ nghề của nhân vật ảnh hưởng đến độ hiệu quả của kỹ năng. Mỗi lần thi triển tiêu hao 2 Red Gemstone.
Không có hiệu lực lên Trùm và quái vật hệ Thây ma.

[Cấp 1]: 48% bị hóa đá, 3×3 ô, 10 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 56% bị hóa đá, 5×5 ô, 12 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 64% bị hóa đá, 5×5 ô, 14 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 72% bị hóa đá, 7×7 ô, 16 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 80% bị hóa đá, 7×7 ô, 18 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.