Recognized Spell

Cấp độ tối đa: 5

Tăng tối đa khả năng sử dụng phép thuật của bản thân và gây sát thương cao nhất khi sử dụng vũ khí nhưng tăng 25% lượng SP tiêu hao.

[Cấp 1]: Tiêu hao 100 SP, 60 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Tiêu hao 120 SP, 90 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Tiêu hao 140 SP, 110 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Tiêu hao 160 SP, 140 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Tiêu hao 180 SP, 170 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.