Marsh of Abyss

Cấp độ tối đa: 5

Nguyền rủa một đối tượng và làm giảm tốc độ di chuyển, AGI và DEX của đối tượng đó.
INT của nhân vật và cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến độ hiệu quả khi nguyền rủa.

[Cấp 1]: Tiêu hao 40 SP, tốc độ di chuyển -10%, AGI / DEX -6% (quái vật), -3% (người chơi)
[Cấp 2]: Tiêu hao 42 SP, tốc độ di chuyển -20%, AGI / DEX -12% (quái vật), -6% (người chơi)
[Cấp 3]: Tiêu hao 44 SP, tốc độ di chuyển -30%, AGI / DEX -18% (quái vật), -9% (người chơi)
[Cấp 4]: Tiêu hao 46 SP, tốc độ di chuyển -40%, AGI / DEX -24% (quái vật), -12% (người chơi)
[Cấp 5]: Tiêu hao 48 SP, tốc độ di chuyển -50%, AGI / DEX -30% (quái vật), -15% (người chơi)

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.