Jack Frost

Cấp độ tối đa: 5

Điều khiển gai băng đâm lên theo nhiều hướng, gây sát thương cho tất cả đối thủ đứng trong vùng hiệu lực.
Các đối tượng đang bị băng giá sẽ nhận thêm lượng lớn sát thương.

[Cấp 1]: 1300% / 1800% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 2]: 1800% / 2400% MATK, AoE 7×7 ô
[Cấp 3]: 1900% / 3000% MATK, AoE 9×9 ô
[Cấp 4]: 2200% / 3600% MATK, AoE 9×9 ô
[Cấp 5]: 2500% / 4200% MATK, AoE 11×11 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.