Frost Misty

Cấp độ tối đa: 5

Phả một luồng gió băng giá có tác dụng trong toàn màn hình, gây sát thương thuộc tính Nước và có tỉ lệ làm đối phương bị Băng giá (Frosty).
Các đối tượng đang nhận hiệu ứng băng giá sẽ nhận nhiều sát thương hơn bởi Jack Frost.

[Cấp 1]: 30% bị băng giá, 300% MATK, 1 hit
[Cấp 2]: 35% bị băng giá, 400% MATK, 2 hits
[Cấp 3]: 40% bị băng giá, 500% MATK, 3 hits
[Cấp 4]: 45% bị băng giá, 600% MATK, 4 hits
[Cấp 5]: 50% bị băng giá, 700% MATK, 5 hits

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.