Strip Helm

Cấp độ tối đa: 5

Lột mũ của đối thủ và tạm thời ngăn không cho đội lại khi đang giao đấu trong bản đồ PvP.
Khi sử dụng lên quái vật, kỹ năng làm giảm 40% INT của chúng. Chênh lệch điểm DEX giữa nhân vật và quái vật ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công.

[Cấp 1]: 10% lột mũ, ngăn đội lại 75 giây
[Cấp 2]: 15% lột mũ, ngăn đội lại 90 giây
[Cấp 3]: 20% lột mũ, ngăn đội lại 105 giây
[Cấp 4]: 25% lột mũ, ngăn đội lại 120 giây
[Cấp 5]: 30% lột mũ, ngăn đội lại 135 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.