Strip Armor

Cấp độ tối đa: 5

Lột áo giáp của đối thủ và tạm thời ngăn không cho mặc lại khi đang giao đấu trong bản đồ PvP.
Khi sử dụng lên quái vật, kỹ năng làm giảm 40% VIT của chúng. Chênh lệch điểm DEX giữa nhân vật và quái vật ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công.

[Cấp 1]: 10% lột áo giáp, ngăn mặc lại 75 giây
[Cấp 2]: 15% lột áo giáp, ngăn mặc lại 90 giây
[Cấp 3]: 20% lột áo giáp, ngăn mặc lại 105 giây
[Cấp 4]: 25% lột áo giáp, ngăn mặc lại 120 giây
[Cấp 5]: 30% lột áo giáp, ngăn mặc lại 135 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.