Strip Shield

Cấp độ tối đa: 5

Tháo khiên của đối thủ và tạm thời ngăn không cho đeo lại khi đang giao đấu trong bản đồ PvP.
Khi sử dụng lên quái vật, kỹ năng làm giảm 15% DEF của chúng. Chênh lệch điểm DEX giữa nhân vật và quái vật ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công.

[Cấp 1]: 10% tháo khiên, ngăn đeo lại 75 giây
[Cấp 2]: 15% tháo khiên, ngăn đeo lại 90 giây
[Cấp 3]: 20% tháo khiên, ngăn đeo lại 105 giây
[Cấp 4]: 25% tháo khiên, ngăn đeo lại 120 giây
[Cấp 5]: 30% tháo khiên, ngăn đeo lại 135 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.