Strip Weapon

Cấp độ tối đa: 5

Tước vũ khí của đối thủ và tạm thời ngăn không cho cầm lại khi đang giao đấu trong bản đồ PvP.
Khi sử dụng lên quái vật, kỹ năng làm giảm 40% ATK của chúng. Chênh lệch điểm DEX giữa nhân vật và quái vật ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công.

[Cấp 1]: 10% tước vũ khí, ngăn cầm lại 75 giây
[Cấp 2]: 15% tước vũ khí, ngăn cầm lại 90 giây
[Cấp 3]: 20% tước vũ khí, ngăn cầm lại 105 giây
[Cấp 4]: 25% tước vũ khí, ngăn cầm lại 120 giây
[Cấp 5]: 30% tước vũ khí, ngăn cầm lại 135 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.