Thunder Storm

Cấp độ tối đa: 10

Gọi một cơn bão sét tấn công tất cả mục tiêu nằm trong vùng của cơn bão.
Gây ra 100% MATK thuộc tính Gió.

[Cấp 1]: 29 SP, 0.8s thi triển, 1 tia sét.
[Cấp 2]: 34 SP, 1.6s thi triển, 2 tia sét.
[Cấp 3]: 39 SP, 2.4s thi triển, 3 tia sét.
[Cấp 4]: 44 SP, 3.2s thi triển, 4 tia sét.
[Cấp 5]: 49 SP, 4.0s thi triển, 5 tia sét.
[Cấp 6]: 54 SP, 4.8s thi triển, 6 tia sét.
[Cấp 7]: 59 SP, 5.6s thi triển, 7 tia sét.
[Cấp 8]: 64 SP, 6.4s thi triển, 8 tia sét.
[Cấp 9]: 69 SP, 7.2s thi triển, 9 tia sét.
[Cấp 10]: 74 SP, 8.0s thi triển, 10 tia sét.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.