Duple Light

Cấp độ tối đa: 10

Làm phép gọi ra 2 nguồn sáng linh thiêng, Violet Granium và Yellow Merriam, hỗ trợ nhân vật khi tấn công cận chiến trong một khoảng thời gian.
Khi đánh thường, nhân vật có tỉ lệ gây thêm một lượng sát thương phép thuật và vật lý.

[Cấp 1]: ATK +165%, MATK +440%, 90 giây
[Cấp 2]: ATK +180%, MATK +480%, 120 giây
[Cấp 3]: ATK +195%, MATK +520%, 150 giây
[Cấp 4]: ATK +210%, MATK +560%, 180 giây
[Cấp 5]: ATK +225%, MATK +600%, 210 giây
[Cấp 6]: ATK +240%, MATK +640%, 240 giây
[Cấp 7]: ATK +255%, MATK +680%, 270 giây
[Cấp 8]: ATK +270%, MATK +720%, 300 giây
[Cấp 9]: ATK +285%, MATK +760%, 330 giây
[Cấp 10]: ATK +300%, MATK +800%, 360 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.