Expiatio

Cấp độ tối đa: 5

Cường hóa vũ khí một đối tượng bằng năng lượng huyền bí.
Các đòn đánh vật lý có tỉ lệ xuyên DEF và MDEF của đối thủ dựa theo cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: Xuyên 5% DEF và MDEF trong 150 giây
[Cấp 2]: Xuyên 10% DEF và MDEF trong 180 giây
[Cấp 3]: Xuyên 15% DEF và MDEF trong 210 giây
[Cấp 4]: Xuyên 20% DEF và MDEF trong 240 giây
[Cấp 5]: Xuyên 25% DEF và MDEF trong 270 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.